PRK (Photorefractive Keratectomy) / LASEK (LASer Epithelial Keratomileusis)

בשיטות PRK ו LASEK חלק קטן משטח הקרנית החיצוני מאודה ולכן קימור הקרנית משתנה. התוצאה היא ראייה טובה יותר שכן תמונה חדה יותר מוקרנת על הרשתית.

לפני הטיפול מסירים את שכבת אפיתל הקרנית . בשיטת ה LASEK השכבה מוחזרת למקומה לאחר טיפול הלייזר. בשיטת ה PKR לא מחזירים את השכבה למקומה והיא צומחת מחדש.

מתאים ל:

  • קוצר ראייה: 1- עד 5- דיופטר

יתרונות:

  • טיפול יום קצר

חסרונות:

  • הטיפול מבוצע על חלק החיוני לראייה טובה, החלק המרכזי של הקרנית, והינו בלתי הפיך.

  • נדרשים כחודש-חודשיים על מנת להגיע לראייה מיטבית.